Trang chủ | Sitemap | Liên hệ   
    Trang chủ               Giới thiệu               Thành viên               Tin tức               Sản phẩm - Dịch vụ               Liên hệ               Tuyển dụng    
      English  

XÍ NGHIỆP XE BUÝT LIÊN NINH 

Thông tin chung về xí nghiêp:

-        Tên gọi đầy đủ: Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh – Chi nhánh Tổng công ty vận tải Hà Nội.

-         Địa chỉ: Thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

-         Điện thoại: 04.36866507                      Fax: 04.36866507.

-         Email: tthtvtcc@transerco.com.vn         website: http://www.transerco.vn          

-         Giám đốc: Ông Lê Đức Hùng.

Hình thức, tư cách pháp nhân:

Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh – Chi nhánh Tổng công ty vận tải Hà Nội là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng, được phép hoạt động sản xuất kinh doanh theo phân cấp quản lý, kế hoạch của Tổng công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Lĩnh vực hoạt động của xí nghiệp:

-         Vận tải bằng xe buýt.

-         Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

-         Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).

-         Vận tải hành khách đường bộ khác.

-         Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến vận tải.

-         Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá).

-         Cho thuê xe có động cơ.

-         Các ngành nghề khác theo yêu cầu của Tổng công ty.

Cơ cấu tổ chức:

Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh có Giám đốc, các Phó giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và tương đương.

Các tuyến buýt đang vận hành: 08, 09, 19, 21, 37.

--------------------------------------------------------------------

 

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh

- Thời gian: Đại hội chính thức: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2015

- Địa điểm: Hội trường Xí nghiệp (Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội)

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thành lập:

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự.

Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung Đại hội

- Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 2014 vào Điều lệ công ty và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

- Báo cáo và thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.

- Thông qua báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015.

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

4. Đăng ký tham dự

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới: Phòng Nhân sự - Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh

- Địa chỉ: Yên Phú,  Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội

- Điện thoại: 04.36866507                                Fax: 04.36866507

- Đăng ký tham dự đại hội và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT xin gửi về địa chỉ trên trước: Ngày 17 /4/2015

5. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu

- Chương trình Đại hội

- Phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ       

- Giấy đề cử bầu thành viên HĐQT/BKS

- Giấy tự đề cử bầu thành viên HĐQT/BKS

(Tất cả các tài liệu trên cũng như tài liệu có liên quan đến nội dung Đại hội đều được đăng tải trên website www.transerco.vn và website của FPTS: www.fpts.com.vn)

TM Ban chỉ đạo Cổ phần hóa

Giám đốc Xí nghiệp

Lê Đức Hùng

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo CMND/Hộ chiếu để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền xin vui lòng mang theo Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Download tài liệu Đại hội tại đây

Banner

Trang chủ | Diễn đàn | Hỗ trợ khách hàng | FAQ | Sitemap | Tuyển dụng | Liên hệ | Quảng cáo 

Bản quyền năm 2007 của Transerco
Thiết kế và phát triển bởi  Lac Viet